Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Μεταξάς ο τουρκόφιλοςΤου Άγγελου Κωνσταντίνου


     Ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος υμνεί τον Ιωάννη Μεταξά εδώ και χρόνια, σε μία συνεχή προσπάθεια να τον παρουσιάσει ως ηγέτη και μέντορά του! Για την αγγλοφιλία του Μεταξά ─αν και θα ήταν προτιμότερο να πούμε για την υποταγή του στους Άγγλους─ πολλά έχουν γραφτεί. Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει γνωστό ─στον πατριωτικό πάντα χώρο─ ήταν το πόσο τουρκόφιλος ήταν αυτός. Οφείλουμε πάντως να παραδεχθούμε ότι ο μοναδικός, ίσως, που έχει μιλήσει γι’ αυτό είναι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Μιχαλολιάκος σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην ιστοσελίδα της ΧΑ (13/2/2016) στο οποίο ξεκάθαρα και με επικριτική διάθεση αναφέρθηκε στην τουρκοφιλία του Μεταξά.
    Ο Ιωάννης Μεταξάς, λοιπόν, εάν ζούσε σήμερα δεν θα διέφερε και πολύ ως προς τις φιλοτουρκικές θέσεις και αισθήματά του από τον Τσίπρα, τον Φίλη και λοιπούς συριζαίους.
    Την πραγματικά φιλική του σχέση με τον σφαγέα του Ελληνισμού Κεμάλ Ατατούρκ μπορεί κάποιος να διαβάσει στη Βίβλο των Ελλήνων εθνικιστών, στο προσωπικό ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά, στον τέταρτο τόμο, στη σελίδα 275, όπου παρατίθεται η «εξ αποστάσεως συνομιλία» του με τον Κεμάλ Ατατούρκ, το 1937, μέσω του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Αθήνα.

Ατατούρκ


Πρώτο μήνυμα του Κεμάλ: “Eπληροφορήθην ότι ευρίσκεσθε αυτήν την στιγμήν περικυκλωμένος από φιλίαν και αδελφοσύνην. Αδυνατώ να σας εκφράσω πόσο σας ζηλεύω μανθάνων ότι είσθε μεταξύ αξιοτίμου κοινού και αντιπροσώπων ενός Έθνους η μεθ’ ου μεταξύ μας συνεννόησις θα είναι παντοτεινή. Σας παρακαλώ να εκφράσητε τα φιλικά αισθήματα πού γεμίζουν την καρδιάν μου.                                   
Κ. Ατατούρκ” 

    Ακολούθησε ευθύς το δεύτερο και σημαντικότερο τηλεφώνημα: Tα σύνορα των συμμάχων Βαλκανικών χωρών αποτελούσι ενιαίον σύνορον. Εκείνοι οι οποίοι θα είχον βλέψεις επί του συνόρου αυτού θα εξετίθεντο εις τας καυστικάς ακτίνας του ηλίου και συμβουλεύω εις αυτούς να φυλαχθώσιν. Εδραζομένη επί της βάσεως αυτής η Βαλκανική φιλία θα κερδίση εις πληρότητα και εν τούτο έγκεινται οι ανθρωπιστικοί και εκπολιτιστικοί σκοποί της. Κ. Ατατούρκ”

    Ο Μεταξάς απάντησε τηλεγραφικώς τα εξής: “Το διάγγελμα της Α. Ε. του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας ανεγνώσθη εις επήκοον όλων. Οι εκπρόσωποι του Στρατού, του Στόλου και της Αεροπορίας της Ελλάδος, παρόντες εδώ, εκφράζουν την άπειρον χαράν και τον ενθουσιασμόν των διά τούς λόγους της Α. Ε. του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως εις τα Ελληνικά μας αισθήματα και την βαθείαν και αμετάβλητον φιλίαν την οποίαν το Ελληνικόν Έθνος τρέφει προς το αδελφόν Έθνος, την Τουρκίαν. Διά της εκφράσεώς σας ότι τα σύνορα των Βαλκανικών μας Κρατών δεν αποτελούν παρά εν σύνορον, ενεσαρκώσατε μίαν αλήθειαν η οποία υπήρξεν η βάσις όλων των προσπαθειών μας και όλων των σκέψεών μας κατά τα έτη καθ’ α συνειργάσθημεν προς σχηματισμόν της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Η έκφρασις αύτη είναι τόσον ευτυχής και τόσον πλήρης αληθείας, ώστε ουδείς υπάρχει εις τας χώρας μας που να μην την αισθάνεται εις την καρδίαν του».                        


   Ατατούρκ-ζόμπι (κέρινο ομοίωμά του)

  Όταν ο Ατατούρκ ψόφησε, το 1938, ο Μεταξάς έστειλε το ακόλουθο συλλυπητήριο τηλεγράφημα στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Τζελάλ Μπαγιάρ:

“Αυτού Εξοχότητα Τζελάλ
Μπαγιάρ Πρόεδρον κυβερνήσεως Κωνσταντινούπολιν.

Υπό το κράτος της πλέον οδυνηράς συγκινήσεως, η βασιλική Κυβέρνησις, ο Ελληνικός λαός και εγώ συμμεριζόμεθα το εθνικόν πένθος, όπερ πλήττει τόσον βαρέως την φίλην και σύμμαχον Τουρκίαν. Εν τη σκληρά ταύτη δοκιμασία η σκέψις, απάσης της Ελλάδος, στρέφεται προς ευγενές φίλον έθνος, διά να εκφράση την βαθυτάτην αυτής συμπάθειαν. Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήσει ότι ο πρόεδρος Κεμάλ Αττατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι σφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τις δύο χώρες μας εν τω κοινώ ιδεώδες της ειρηνικής συνεργασίας. Θα διατηρήσει πιστώς την συγκινημένην ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη διά παντός τας τύχας του ευγενικού τουρκικού έθνους»

    «Περιφανής αρχηγός», «γενναίος στρατιώτης», «πεφωτισμένος αναμορφωτής», «κύριος θεμελιωτής της ελληνοτουρκικής συνεννόησης» ήταν ο σφαγέας του Ελληνισμού Κεμάλ Ατατούρκ, για τον Μεταξά και «κραταιό το έργο του»! Και «ευγενές» αλλά και «αδελφόν» έθνος οι βάρβαροι αιώνιοι εχθροί Τούρκοι!

Ο Μεταξάς στην κηδεία του Κεμάλ Ατατούρκ


    Μάλιστα, ο Μεταξάς, για να δείξει πόσο τιμούσε τον Κεμάλ Ατατούρκ, μετονόμασε  την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ, ονομασία που διατηρήθηκε ως το 1955. Κατόπιν αυτών, είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί οι διάφοροι μεταξικοί επικρίνουν και κατηγορούν τον Μπουτάρη, επειδή είχε και αυτός την ιδέα να ξαναπάρει η Αποστόλου Παύλου την ονομασία «Κεμάλ Ατατούρκ»!

   Αλλά επειδή «το βαρέλι δεν είχε πάτο», ο Μεταξάς συνέχισε: Τρία χρόνια αργότερα, ζήτησε να αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο το σπίτι όπου λεγόταν ότι είχε γεννηθεί ο τουρκοεβραίος Κεμάλ, για να διατηρηθεί ως «μνημείο». Η οικογένεια Σεραφειμίδου, στην οποία ανήκε, αρνήθηκε να το πουλήσει και ο μέγας εθνικιστής Μεταξάς, ο οποίος ήταν ανυποχώρητος στον «ευγενή» σκοπό του, προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του και ακολούθως το δώρισε στην Τουρκία. Εκεί σήμερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο…


Αυτός ήταν ο αρχηγός των σημερινών Ελλήνων εθνικιστών…

The Stormtrooper