Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

O μαρξισμός φορέας της αθεϊστικής κινήσεως στην Ευρώπη


Απόσπασμα από το βιβλίο της Σίτσας Καραισκάκη, Η διεθνής οργάνωσις των αθέων, εκδόσεις Θούλη
                                                                                                        

Ο μαρξισμός όμως δεν δύναται να εννοηθεί χωρίς την αθεΐαν του. Ο αγών εναντίον της θρησκείας, ο αγών εναντίον των χριστιανικών εκκλησιών είναι ουσιώδες τμήμα των μαρξιστικών διδαγμάτων, ένεκα τούτου και οι πνευματικοί του μαρξισμού πατέρες εξ αρχής απήτησαν με δύναμιν και την παραδειγματικήν οξύτητα της εβραϊκής  των ευφυΐας εις όλα τα προγράμματα των και εις όλα τα βιβλία των και εις όλους τους λόγων των τον αγώνα εναντίον της θρησκείας και της εκκλησίας ως εν από τα σπουδαιότερα του μαρξισμού καθήκοντα επιδιώκοντες με πολλήν επιμονήν την πραγματοποίησίν του.

Ο Κάρλ Μάρξ εγγονός του ραβίνου και υιός του εβραίου δικηγόρου Μαρντεχάι λέγει εις το Κεφάλαιόν του χωρίς να κρύβεται καθόλου:

                                                                                                        

''Η θρησκεία είναι το πνεύμα ανοήτου καταστάσεως, είναι το όπιον διά τον λαόν''.


''Να απορριφθεί η θρησκεία, καθότι είναι η θρησκεία του δουλουπρεπούς πνεύματος. Να απορριφθεί τελείως η θρησκεία... η πίστις... Δεν θέλομεν να ξέρομε τίποτε ούτε για τον Θεόν, ούτε για την αθανασία''.


''Ακόμη και ο πιο εγκληματικός στοχασμός ενός αθλίου είναι πιο σπουδαίος και άξιος προσοχής από τα θαύματα θεϊκής δυνάμεως''.
Ο Λένιν διατύπωσε τα εξής:

                                                                                                        

''Ο μαρξισμός είναι υλισμός. Ως τοιούτος ίσταται ως άσπονδος εχθρός απέναντι της θρησκείας..''.


''Κάθε θρησκευτική ιδέα είναι ανείπωτον ψεύδος, ακατανόμαστον τερατούργημα και ελεεινή καταστροφή. Καθήκον μας είναι να πολεμώμεν εναντίον της θρησκείας. Τούτο είναι η αρχή και το τέλος του υλισμού, άρα του μαρξισμού''.

Δια τούτο έγραφε ο Μπουχαρίν ο οποίος ήτο ήδη προ του πολέμου ένας από τους επίσημους δογματικούς του μαρξιμού:

                                                                                                          

''Θρησκεία και κομμουνισμός είναι δύο πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετα και εις την θεωρίαν και εις την πράξιν''.
Ο εβραίος Γιαροσλάβσκι, και σήμερον αρχηγός και οργανωτής της μεγάλης των αθέων κινήσεως, διακηρύττει εις όλον τον κόσμον:

                                                                                                         
                                                                                                          ''Κηρύττομεν τον πόλεμον εναντίον του Θεού και την πολεμικήν αθεΐαν''.

''Η θρησκεία εμποδίζει τον κομμουνισμόν. Θρησκεία και κομμουνισμός είναι δύο πράγματα τα οποία δεν θα συμφιλιωθούν ποτέ. Από αυτάς τας βασικάς μας γραμμάς δεν θα απομακρυνθώμεν ποτέ και θα εξαφανίσωμεν όλους οι οποίοι θα θελήσουν να απομακρυνθούν -ας είναι άνθρωποι του κόμματός μας- από την γραμμήν ταύτης.''


''Ένα από τα πρώτα μας καθήκοντα είναι όπως κάθε θρησκευτική κοσμοθεωρία εκμηδενισθεί και καταστραφεί''.
The Stormtrooper